THƯỞNG DOANH SỐ

Nhân viên xuất sắc nhất nhóm 2 
Nhân viên xuất sắc nhất nhóm 1